اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷
پیمانکاری ساختمان

پیمانکاری ساختمان چیست

پیمانکاری ساختمان چیست در یک جمله می توان پیمانکار را کسی دانست که موظف به انجام به موقع کار مورد پیمان در پیمانکاری ساختمان بر طبق دستورات قانونی […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷
گوبرداری

گودبرداری چیست

گودبرداری چیست در یک تعریف کلی می توان گفت که به هرگونه حفاری و خاکبرداری پایینتر از سطح زمین یا پایینتر از زیر پی ساختمان مجاور […]