اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷
گوبرداری

گودبرداری چیست

گودبرداری چیست در یک تعریف کلی می توان گفت که به هرگونه حفاری و خاکبرداری پایینتر از سطح زمین یا پایینتر از زیر پی ساختمان مجاور […]