زیرسازی محوطه

در محوطه سازی، نکات مهمی مانند استفاده از خاک مناسب و بررسی همه جوانب در خاکبرداری و خاکریزی نقش مهمی دارند. مصالح ساختمانی در زیرسازی محوطه نکته مهمی است. امروزه با نوآوری مصالح در محوطه سازی ، بهترین کیفیت را می توان به دست آورد.

در زیرسازی محوطه مانند زیرسازی خیابان ، تثبیت خاک با قیر امری مهم است. تثبیت خاک با قیر برای خاکهای درشت دانه و شنی که مقدار ریز دانه آن خیلی زیاد و خواص خمیری آن نیز کم است مناسب است. خاکهای ریزدانه با خواص خمیری زیاد برای تثبیت با قیر مناسب نیستند. بطور کلی قیر های مایع مناسب برای تثبیت خاکهای ریز دانه هستند.

راه سازی

در راه سازی ماده اصلی قیر است. قیر یا بصورت طبیعی از معادن قیر استخراج می شود یا از پسمانده تبخیر نفت خام بدست می آید. قیر طبیعی در اثر تبخیر روغنهای سبک و نفت خامی که از منابع زیرزمینی به طرف بالا نفوذ می کند و در مجاورت هوا و تابش آفتاب قرار می گیرد بوجود می آید. سه نوع قیر وجود دارد: قیر نفتی، قیر دمیده، فیر محلول.

قیر های نفتی خالص از پسمانده پالایش نفت خام در برجهای تقطیر بدست می آید. قیرهای دمیده از دمیدن هوای داغ به قیر خالص در مرحله آخر عمل تصفیه بدست می آید. قیرهای دمیده حساسیت کمتر نسبت به تغییرات درجه حرارت دارند . قیر محلول یا قیر مخلوط از حل کردن قیر های خالص در روغنهای نفتی نظیر بنزین، نفت،گاز یا نفت کوره بدست می آید.

آسفالت در زیرسازی محوطه

بطور کلی آسفالت به دو قسمت تقسیم می شوند: آسفالت های سرد و آسفالت های گرم 

آسفالت سرد : به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر محلول یا قیر خالص اطلاق می شود.

آسفالت گرم : ترکیبی است از مصالح سنگی مرغوب خوب دانه بندی شده با حداقل فضای خالی و قیر خالصی که سطح دانه ها را اندود کرده و آنها را به یکدیگر چسبانده است.

زیرسازی محوطه

زیرسازی محوطه